Bruggenbouwers

Aardoom & de Jong stelt zichtzelf tot doel de publieke sector elke dag een beetje beter te maken. Onze Bruggenbouwers adviseren en begeleiden maatschappelijke organisaties in het neerzetten van betere en duurzame samenwerkingen. We zijn Bruggenbouwers voor zowel interne als externe samenwerkingen. 

Van zwaar weer naar een rustige haven

Organisaties in de zorg, sociaal domein, woningcorporaties en onderwijsinstellingen staan onder toenemende druk door afnemende budgetten, toenemende vraag en hoge eisen uit de samenleving. De overheid probeert de problemen vooral op te lossen door stelselherzieningen, zoals het decentraal organiseren van verantwoordelijkheden.

De complexiteit waarvoor maatschappelijk organisaties staan, is groot en de marges voor tegenvallers worden kleiner. Hierdoor komen steeds meer organisaties in de problemen. Vaak zijn er op meerdere terreinen verborgen zwaktes, die bij elkaar opgeteld plotseling tot een kettingreactie kunnen leiden: jouw organisatie komt in crisis en dat heeft ingrijpende gevolgen voor alle belanghebbenden. Er moet snel een analyse gemaakt worden, gevolgd door een plan van aanpak waarin stakeholders vertrouwen hebben. Meestal is er direct externe expertise nodig en tijdelijke menskracht om de beoogde veranderingen goed en duurzaam te implementeren.

Dit alles legt een grote druk op het bestuur en toezicht, want het maatschappelijke belang is groot. Een gezamenlijk beeld, duidelijke verwachtingen en een wezenlijk andere werkwijze zijn dan nodig, waarbij goede communicatie (intern en extern) van cruciaal belang is.

Aardoom & de Jong biedt een partnerschap: zeer ervaren adviseurs denken mee en adviseren over de juiste aanpak. Wij werken vanuit de kracht van mensen en maken zoveel mogelijk gebruik van het bestaande potentieel en middelen. Zo blijven medewerkers in een moeilijke periode maximaal betrokken. Daarnaast is Aardoom & de Jong in staat om, vanuit haar uitgebreide netwerk, noodzakelijke, aanvullende expertise snel en flexibel in te zetten. Het tijdelijk samengestelde team wordt door ons aangestuurd en we maken heldere afspraken over de resultaten en de communicatie. Door intensief samen te werken, brengen we gezamenlijk jouw organisatie naar rustiger vaarwater!

Naar duurzame samenwerking

Organisaties moeten vaak samenwerken om grote maatschappelijke vraagstukken aan te kunnen pakken. Of het nu gaat over gezondheid, volkshuisvesting, onderwijs of innovatie; samenwerken is bijna altijd nodig. Om goede samenwerkingen te realiseren, moet je soms anders besturen en in staat zijn om een deel van je autonomie op te geven, in de verwachting dat er meer voor terugkomt. Dat vraagt om een gezamenlijk beeld, duidelijke verwachtingen en vertrouwen.

De succesfactoren van samenwerking zijn eigenaarschap, respect hebben voor belangen, positie en eigenheid, het creëren van kansen en het bieden van ruimte aan nieuwe inzichten en daarmee aan innovatie. Maar hoe zorg je ervoor dat het gewenste toekomstbeeld realiteit wordt? En hoe ga je te werk als je met meerdere organisaties of netwerken gezamenlijk tot een werkbaar eindbeeld wilt komen?

De aanpak van Aardoom & de Jong voor advisering en begeleiding van duurzame strategische samenwerkingsrelaties kenmerkt zich als persoonlijk, pragmatisch, solide en flexibel. We zetten bij de start van ieder traject in op het leggen van een stevig commitment, gevormd door realistische uitgangspunten, helderheid in belangen, en goede afspraken.

We leggen dit vast in een compact programmaplan en voeren een heldere én inspirerende procesbegeleiding en programmamanagement. Dit vormt de basis voor een geslaagde implementatie en voor het beste eindresultaat! Wij maken gebruik van de bestaande mensen en middelen en vullen dit aan met onze specifieke expertise. Zo blijven deelnemers maximaal betrokken en aan zet. En maken we trajecten niet onnodig duur.

Wij werken vanuit de kracht van mensen. We verbinden de perspectieven van organisaties, burgers, cliënten, patiënten en professionals. Mensen maken het verschil en zijn daarmee de succesfactor van organisaties én samenwerkingsrelaties.

Meer informatie

Meer weten over advies en begeleiding bij samenwerkingsvraagstukken? Neem gerust contact met ons op.

Alles nog eens rustig nalezen? Download onze brochures:
Bruggenbouwers - van zwaar weer naar een rustige haven (interne samenwerkingen)
Bruggenbouwers - naar duurzame samenwerking (externe samenwerkingen)

Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn

Onze relaties

VION Jumbo Sligro tempo-team Heineken Unilever