Zelfevaluatie

Reflectiemoment voor toezichthouders

Toezichthouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun functioneren en het ontwikkelen van eigen professionaliteit en deskundigheid. De jaarlijkse zelfevaluatie is een belangrijk moment om te reecteren op eigen functioneren met als doel verder te ontwikkelen, individueel en als team.

Aardoom & de Jong helpt met het voeren van het goede gesprek tijdens zelfevaluaties van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in het (semi-) publieke domein.

Waarom zelfevaluatie?

In governancecodes is opgenomen dat de RvT/RvC zichzelf jaarlijks dient te evalueren. Zelfevaluatie is dus niet vrijblijvend, maar verplicht. Het zou een gemiste kans zijn als ernaar gekeken wordt als iets wat jaarlijks moet worden afgevinkt. Goede toezichthouders zien het als een uitgelezen kans de raad scherp te houden en verbeterslagen in gang te zetten. Een goede zelfevaluatie is zodoende een kwaliteitsimpuls, voor zowel de RvT/RvC en daarmee voor de governance van de gehele organisatie.

Waarom externe begeleiding?

In de wet en de branche-specieke codes is vastgelegd dat de toezichthouders zichzelf periodiek (laten) evalueren onder begeleiding van een externe deskundige. In Nederland geldt sinds november 2020 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en daarnaast worden per branche eigen codes gehanteerd die van tijd tot tijd worden aangepast. Begeleiding van zelfevaluatie is een combinatie van terugkijken en evalueren en van voortuitkijken en ontwikkelen. Wij bieden u daarbij begeleiding van het proces en kunnen deskundigheid en ervaring toevoegen aan dilemma’s en vraagstukken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om teamontwikkeling, stijl van toezichthouden en evaluatie van het functioneren van de raad. Daarnaast moet er ook een toets plaatsvinden of er voldaan wordt aan de formele governance-eisen.

Waarom begeleiding door Aardoom & de Jong?

Wij helpen RvT’s en RvC’s door te faciliteren bij het voeren van het goede gesprek. Met een persoonlijke benadering gaan wij in gesprek met de raad en verdiepen we ons in de specieke vraagstukken die op dat moment spelen. Onze adviseurs beschikken over brede kennis en ervaring binnen de verschillende publieke domeinen, tevens hebben zij meerdere jaren ervaring opgedaan als lid van raden van toezicht of commissarissen.

Procesbegeleiding op hoofdlijnen

Ter voorbereiding van de zelfevaluatie verdiepen wij ons in uw organisatie en de vraagstukken en ambities die er zijn. Op basis van de uitkomsten van vragenlijsten en/of interviews stellen wij een analyse op. De analyse heeft tot doel het gesprek in de raad te faciliteren en aan te scherpen op een aantal of meer gebieden.

Onze analyse vormt de basis voor het gesprek in de Raad, waarin wij de belangrijkste bevindingen met u bespreken. Op basis van het gesprek en de conclusies kan de Raad concrete (ontwikkel)afspraken maken voor de komende jaren. De zelfevaluatie is een belangrijk instrument om het toezicht te professionaliseren.

Samen met u wordt vastgesteld waar, naast de verplichte elementen, de focus tijdens het gesprek in de Raad op komt te liggen. U kunt naar behoefte elementen toevoegen. Ook wordt dan besproken of er nog aanvullende vragen moeten worden gesteld alvorens het gesprek in de Raad te voeren.

Alles nog eens rustig nalezen?

Download hier de brochure 'Zelfevaluatie - Reflectiemoment voor toezichthouders'. 

Aanvullende vragen of een oriënterend gesprek over begeleiding van uw zelfevaluatie?

Neem contact op met één van onze consultants.

Ans CuijpersPhilippe de Jong en Jan Kees Meijers

Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn

Onze relaties

VION Heineken Unilever tempo-team Jumbo Sligro